Om foreningen » Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er:
Frederikssund Viseklub.
Foreningens hjemsted er Frederikssund

§ 2.
Foreningens formål er:

 • At samle medlemmerne til klubaftener og andre musikarrangementer, fortrinsvis med viser

 • At afholde offentlige arrangementer med professionelle kunstnere

 • At samarbejde med foreninger, der har lignende formål.

 • § 3.
  Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

  § 4.
  Foreningens regnskabsår er 1.3 til 28.2.
  Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  Kontingentet opkræves 1 gang årlig i september/oktober med opkrævning fra 1. september til 31. august.
  Bestyrelsen kan fastsætte et reduceret kontingent for medlemmer, der bor uden for hovedstadsområdet.

  § 5.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt eller pr. brev.
  Personvalg foregår altid skriftligt, såfremt mere end 1 person er foreslået til en post.
  Eventuelle indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  Vedtægtsændringer kræver godkendelse af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

  § 6.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 28 dages varsel og med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af:
      Formand ulige år
      Kasseren lige år
      2 bestyrelsesmedlemmer ulige år
      1 bestyrelsesmedlem lige år
      2 suppleanter til bestyrelsen hvert år
      1 revisor ulige år
      1 revisorsuppleant hvert år

  Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år. Suppleanter til bestyrelsen og revisorsuppleant vælges for 1 år.

  7. Eventuelt.

  § 7.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom og samtidigt angiver en dagsorden.

  I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

  § 8.
  Stk. 1.
  Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

  Stk. 2
  Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes til at udbrede kendskabet til nordisk visekunst.

  Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2016.